NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE 1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole „Antunovac“, Školska 15, Antunovac raspisuje

 

                                             NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

                                                      UČITELJ/ICA FIZIKE                           

-1  izvršitelj/a, na određeno nepuno  radno vrijeme,    8    sati tjedno zbog

-zamjena djelatnika na suspenziji                                                                                                 

UVJETI: uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Na natječaj je potrebno priložiti:

1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;

2. Životopis vlastoručno potpisan;

3. Presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu ili potvrdu fakulteta o stručnoj spremi);

4. Presliku domovnice;

5. Original uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6mjeseci;

6. Elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su već bili zaposleni.

-Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

-Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1.

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.).

-Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja,  poveznica klinki na LINK ( https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje
/POPIS20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

-Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

-Prijave s pripadajućom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Antunovac“, Školska 15, Antunovac s naznakom „za natječaj“ ili na e-mail adresu ured@os-antunovac.skole.hr s naznakom u predmetu e-maila za natječaj i priloženim dokumentima isključivo u .pdf formatu.

-Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

-Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole „Antunovac“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  1_2_._9_.2_0_1_8_.  i traje do       2_1_.9_._2_0_1_8_.      .

-Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dostavljene dokumente preuzeti u školi, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

KLASA:      1_1_2_-_0_5_/_1_8_-0_1_/_2_7      

URBROJ:          2_1_5_8_/_2_7_-1_8_-_0_1            

DATUM:         1_2_._0_9_.2_0_1_8_.