REZULTATI NATJEČAJA

Objave o rezultatima natječaja vidljive su na web stranici škole 15 dana od dana objave rezultata natječaja. Nakon 15 dana informacije o proteklim natječajima možete dobiti osobno u Školi ili telefonski.

OBJAVLJENO 6. RUJNA 2018.

REZULTAT NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME OBJAVLJEN 24. KOLOVOZA 2018.

Ukupno pristiglih prijava na natječaj – 25 prijava

Od pristiglih prijava na natječaj

            a) dokumentacija je potpuna – 23 prijave

            b) dokumentacija nije potpuna – 2 prijave

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom (23 kandidata)

            a) ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stavak 6 a) – 8 kandidata

            b) ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stavak 6 b) – 14 kandidata

            c) ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stavak 6 c) – 1 kandidat

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, stavak 6 a)

            a) ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima – 0 kandidata

            b) ne ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima – 8 kandidata

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvijete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, stavak 6 a) i ne ostvaruju pravo prednosti (8 kandidata)

            a) uzeto je u razmatranje za zaposlenje – 5 kandidata

            b) povuklo je svoje prijave na natječaj zbog zasnivanja radnog odnosa u drugoj školi – 3 kandidata

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvijete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, stavak 6 a) i ne ostvaruju pravo prednosti i uzete su u razmatranje za zaposlenje (5 kandidata) ravnatelj je Školskom odboru predložio kandidata Martinu Duk.

Nakon provedenog natječajnog postupka i odabira kandidata te dobivene suglasnosti Školskog odbora na prijedlog ravnatelja, na radno mjesto učitelja/ice informatike prema natječaju raspisanom dana 24. kolovoza 2018. godine na internetskim stranicama Osnovne škole „Antunovac“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanja za zaposlenje na neodređeno radno vrijeme 4 sata rada tjedno izabrana je Martina Duk, magistar edukacije matematike i informatike.

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje originalne dokumente, ukoliko su ih predali, preuzeti u OŠ "Antunovac" u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova  njihovih obitelji koji će biti obaviješteni na način propisan tim Zakonom, ako su sudjelovali u natječaju.