ZAHTJEVI ZA E-TAJNIŠTVO

Zahtjev za izdavanje određenog dokumenta možete popuniti klikom na naziv zahtjeva i popunjavanjem traženih podataka. 

NAPOMENA: ŠKOLA VIŠE NE IZDAJE POTVRDE O UPISU UČENIKA U ŠKOLU NEGO SE ONE PREUZIMAJU DIREKTNO IZ SUSTAVA E-DNEVNIKA. 

Elektronički izdan i potpisan dokument dostavlja se u PDF formatu na e-mail adresu koja je u zahtjevu navedena kao e-mail adresa za dostavu dokumenta --> VIDI VIŠE O DOSTAVI DOKUMENATA

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka Osnovna škola "Antunovac" kao pravna osoba s javnim ovlastima u svrhu obavljanja zakonom definirane javne djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke stranaka koje se koriste javnim uslugama koje škola kao javna institucija pruža. 

Osobni podatci koje stranka dostavlja školi prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebu ostvarivanja nekog od navedenih prava i u druge svrhe ne mogu se koristiti.

Osobni podatci koje stranka dostavlja školi obrađuju se i čuvaju na način propisan Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i čuvaju se u arhivi škole sukladno propisima kojima je utvrđen način obrade, čuvanja i vremenski rok čuvanja dokumenata izdanih na temelju javne ovlasti koje ima škola.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka osoba koja školi ustupa osobne podatke ima pravo biti informirana na koji način se njeni osobni podatci obrađuju i čuvaju i o vremenskom roku čuvanja podataka te na temelju kojih zakonskih propisa se vrši prikupljanje i obrada osobnih podataka.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, osoba koja školi ustupa osobne podatke ima pravo uputiti školi zahtjev za brisanje osobnih podataka nakon isteka zakonskog roka u kojem se ti osobni podatci moraju čuvati.

ODABERITE ZAHTJEV KOJI ŽELITE ISPUNITI

1. Zahtjev za izdavanje rješenja o potpunom ili djelomičnom oslobađanju učenika od nastave TZK  

2. Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju prestanka pohađanja izbornog predmeta (može se podnijeti samo u lipnju tekuće godine sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

3. Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju izostanka s nastave duljem od 3 dana

4. Zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju predmetnog ili razrednog ispita 

5. Prigovor na Odluku o izricanju pedagoške mjere

6. Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju dokumentacije o završetku školovanja

7. Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe 

8. Zahtjev/zamolba za izdavanje ostalih rješenja/odluka/potvrda

9. Prijava na javni poziv za komercijalno korištenje sportske dvorane