INFORMACIJE O JAVNIM USLUGAMA

Osnovna škola "Antunovac" je pravna osoba s javnim ovlastima.

Temeljna djelatnost Osnovne škole "Antunovac" je odgoj i obrazovanje djece od 1. do 8. razreda.

Osim temeljne djelatnosti, Osnovna škola "Antunovac" ima sljedeće javne ovlasti:

1. Izdavanje dokumenata: svjedodžbe, prijepisi ili duplikati svjedodžbi, potvrda o upisu u školu, potvrda o zaposlenju, potvrda o stažu, potvrda o pohađanju škole. 

2. Sklapanje ugovora: ugovora o radu, ugovora o djelu, poslovnih ugovora s drugim pravnim i fizičkim osobama radi ostvarivanja temeljne djelatnosti, ugovora s roditeljima za školsku kuhinju ili druge slučajeve kada roditelji sudjeluju u sufinanciranju ostvarivanja nekih usluga u školi, ugovora za iznajmljivanje sportske dvorane vanjskim korisnicima.

3. Provođenje upravnog postupka u slučajevima propisanima Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o općem upravnom postupku ili drugim propisima u kojima se zahtjeva provođenje upravnog postupka i izdavanje rješenja i odluka na temelju zahtjeva stranaka.

4. Izdavanje odluka o pedagoškim mjerama.

5. Izdavanje odluka, izvješća, zapisnika i drugih dokumenata na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, a sukladno Zakonu o zaštiti podataka i Odluci o ustroju kataloga informacija Osnovne škole "Antunovac".

6. Ubiranje upravnih pristojbi i drugih naknada propisanima Uredbom o tarifi upravnih pristojbi.

7. Izdavanje korisničkih računa CARNET korisnika koji su učenici ili djelatnici škole.

8. Obavljanje drugih poslova sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o ustanovama, Zakonu o općem upravnom postupku, Zakonu o radu i drugim propisima kojima se uređuje rad i djelokrug osnovnih škola kao pravnih osoba.