NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJENO 13.10.2023.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU MAĐARSKOG JEZIKA I KULTURE

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na natječaj za učitelja Mađarskog jezika i kulture na nepuno, neodređeno radno vrijeme objavljen 25. rujna 2023. godine da je nakon provedenog pisanog testiranja i razgovora s ravnateljem, ravnatelj donio Odluku o odabiru kandidata na natječaju.

Odlukom o odabiru kandidata na natječaju ravnatelj je odlučio predložiti Školskom odboru kandidata MARIJANA GAŠPAROVIĆA, magistra mađarskog jezika i književnosti  i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti za davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o radu.

Svi kandidati koji su sudjelovali na natječaju, a nisu izabrani, mogu podići originale svojih dokumenata
(ako su ih predali u natječajnoj dokumentaciji) u tajništvu Škole. Objavom rezultata na web stranici
Škole smatra se da su obaviješteni svi kandidati o rezultatima natječaja, a kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti sukladno posebnim propisima bit će obaviješteni na način i u roku propisanom posebnim propisima.

Pouka o pravnoj zaštiti:
Svaki kandidat/inja na ovom natječaju može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru kandidata na natječaju. Prigovor se podnosi ravnatelju Osnovne škole "Antunovac".
Prigovor se može predati putem pošte na adresu Školska ulica 15, 31216 Antunovac s naznakom -prigovor na rezultate natječaja za učitelja/icu mađarskog jezika i kulture ili na email tomislav.duk@skole.hr
Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja.