TESTIRANJE KANDIDATA

 

Ovdje će biti objavljene informacije 

- područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja, područna provjere i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje te imena kandidata koji se pozivaju na testiranje objavit će se u roku do 3 dana od dana imenovanja povjerenstva za vrednovanje kandidata, a 3 dana prije održavanja testiranja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 19. TRAVNJA 2019.

Rezultati pisanog testiranja za kandidate na natječaju za domara-ložača objavljenog 4. travnja 2019. godine:

Pisanom testiranju dan 19. travnja 2019. pristupio je 1 od 2 kandidata s liste kandidata. Sukladno članku 9., stavku 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ "Antunovac" Povjerenstvo je utvrdilo da se kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra više kandidatom te se u obzir uzimaju samo rezultati kandidata koji je pristupio testiranju.

Kandidat pod šifrom NELI79 ostvario je ukupno 4 boda na pisanom testiranju.

Sukladno rezultatima pisanog testiranja kandidat koji je pristupio testiranju nije zadovoljio na pisanom testiranju te na temelju stavka 3. članka 11. Pravilnika ne ostvaruje pristup usmenom dijelu ispita i ne smatra se više kandidatom. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju obavijestilo je ravnatelja da niti jedan od kandidata nije zadovoljio na testiranju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo na uvid u pisani rad u roku od 5 dana od dana objave rezultata pisanog testiranja. Uvid se može izvršiti u tajništvu Škole u radno vrijeme administracije.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA, IZVORI ZA PRIPREMU I IMENA KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA TESTIRANJE ZA DOMARA-LOŽAČA PREMA NATJEČAJU RASPISANOM 4. 4. 2019. OBJAVIT ĆE SE DO 16. TRAVNJA 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 15. TRAVNJA 2019.

Na natječaj za domara-ložača koji je objavljen 4. travnja 2019. ravnatelj je nakon pregledane pristigle dokumentacije kandidata utvrdio sljedeće:

UKUPNO PRIJAVA NA NATJEČAJU: 8

PRAVODOBNIH PRIJAVA: 8

PRIJAVA S POTPUNOM DOKUMENTACIJOM: 7

KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA (potpisana zamolba i životopis, uvjerenje o nekažnjavaju i elektronički zapis HZMO ne stariji od 2 mjeseca): 6

KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE NATJEČAJA (srednja škola tehničkog smjera): 5

KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU POSEBNE UVJETE NATJEČAJA (dostavili važeće uvjerenje o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja): 2

KANDIDATA KOJI SU SE POZVALI NA PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU I DOSTAVILI POTREBNE DOKAZE SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA: nema

Sukladno rezultatima pregleda natječajne dokumentacije ravnatelj je na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac" utvrdio listu kandidata i imenovao povjerenstvo za vrednovanje kandidata na testiranju. 

Sukladno članku 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac" Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na testiranju utvrdilo je mjesto i vrijeme testiranja kandidata:

PETAK 19. TRAVNJA 2019. u 8.00 sati u Osnovnoj školi "Antunovac", Školska ulica 15, Antunovac

Na pisano testiranje pozivaju se kandidati s liste kandidata koju je ravnatelj dostavio Povjerenstvu:

1. DAMIR ILIČEVIĆ

2. NELSON MIKNIĆ

Sukladno članku 8. Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac" povjerenstvo je utvrdilo područja provjere i izvore za pripremu kandidata za provjeru na testiranju:

PODRUČJA PROVJERE:

            - poznavanje djelokruga rada domara/ložača u školi,

            - rad i upravljanje kotlovnicom/centralnim grijanjem,

            - poznavanje propisa vezanih uz tehničku zaštitu i njihova primjena u školi,

            - snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada domara/ložača u školi,

            - poznavanje općih akata Škole (dijelovi koji se odnose na rad i odgovornost domara, općenito dijelovi koji se odnose na organizaciju i način rada u školi, zaštitu na radu i siguran način rada, siguran rad i sigurnost sredstava za rad, pravila međusobnog odnosa među djelatnicima, djelatnicima i učenicima i djelatnicima i posjetiteljima škole, sigurnost objekata, prava i ostvarivanje prava i zaštite djelatnika na radu, tijela upravljanja, način korištenja školskih zgrada i prostora, zaštita od požara i drugih opasnosti, čuvanje imovine, zaštita od utjecaja i korištenja opojnih sredstava na radnom mjestu, radni okoliš i pružanje prve pomoći i druga područja važna za rad domara)

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Pravilnik o radu Osnovne škole „Antunovac“ (objavljen na web stranici škole)

2. Pravilnik o zaštiti na radu Osnovne škole „Antunovac“ (objavljen na web stranici škole)

3. Pravilnik o zaštiti od požara Osnovne škole „Antunovac“ (objavljen na web stranici škole)

4. Kućni red Osnovne škole „Antunovac“ (objavljen na web stranici škole)

5. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (objavljen na web stranici škole)

6. Godišnji plan i program rada škole u školskoj godini 2018./2019. (objavljen na web stranici škole)

7. Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima „Narodne novine“, broj 88/14 i 20/15 (objavljen na internetu)

8. Kandidati bi trebali prije testiranja razgovarati s nekim od domara koji rade u nekoj osnovnoj školi o njihovim iskustvima na tom radnom mjestu i poslovima koje obavljaju.

9. Preporuke prethodnih poslodavaca, ako je kandidat već radio, mogu se donijeti na usmeni dio testiranja.

Objavom na web stranici škole smatra se da su obavješteni svi kandidati na natječaju o utvrđenoj listi kandidata i mjestu i vremenu održavanja testiranja sukladno članku 8., stavku 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac"  i na drugi način se neće obavještavati.