NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJENO 4.3.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Antunovac“ i članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ ravnatelj Osnovne škole „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac raspisuje

                                  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: DOMAR - LOŽAČ

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 40 sati tjedno.

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na neodređeno, puno radno vrijeme.

PROBNI RAD: 6 mjeseci

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15) i člankom 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Antunovac“, a to su:

             OPĆI UVJETI

 • Završena srednja škola tehničke struke.

      POSEBNI UVJETI
 • Uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u posebnim uvjetima rada.
  - Izabrani kandidat bit će prije sklapanja ugovora o radu upućen od strane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.
 • Položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).
   - Ukoliko se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat koji ima položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15) u obzir će se uzeti svi kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovog natječaja, a odabrani kandidat bit će dužan položiti stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u propisanom roku nakon sklapanja ugovora o radu. 

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

 1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
 2. Životopis vlastoručno potpisan;
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj srednjoj školi);
 4. Preslikudomovnice;
 5. Presliku rodnog lista;
 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 2 mjeseca;
 7. Elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od 2 mjeseca);
 8. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:

http://www.osantunovac.hr/hr/9830/testiranje-kandidata/

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole, poštom ili elektroničkom poštom uz naznaku „za natječaj za radno mjesto domar-ložač„. Prijave koje se dostavljaju elektroničkom poštom u predmetu e-maila trebaju sadržavati naznaku „za natječaj“ i priloge i dokumente isključivo u .pdf formatu.

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

E-MAIL ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA: ured@os-antunovac.skole.hr

VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici

http://www.osantunovac.hr/hr/1862/rezultati-natjecaja/

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom na natječaju smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ koji se nalazi na poveznici http://www.osantunovac.hr/hr/1677/pravilnici-skole/

Podatci koje Osnovna škola „Antunovac“ prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

 

KLASA:112-05/19-01/5
URBROJ:2158/27-19-01
U Antunovcu, 4.3.2019.