NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJENO 10.3.2021.

KLASA: 112-05/21-01/1
URBROJ: 2158/27-21-01
Antunovac, 5. ožujka 2021.

Na temelju članka 126., stavka 1. -3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 57., stavka 2. Statuta Osnovne škole „Antunovac“ Školski odbor Osnovne škole „Antunovac“ raspisuje


                                                                  NATJEČAJ
                                                za imenovanje ravnatelja/ice Škole


Nužni uvjeti za osobu koje može biti imenovana za ravnatelja/icu Škole propisani su člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole treba obavezno sadržavati sljedeće:
1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
2. Životopis kandidata vlastoručno potpisan;
3. Diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
4. Dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita), odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita i to u originalu ili ovjerenoj preslici;
5. Dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija) i to u originalu ili ovjerenoj preslici;
6. Potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja) i to u originalu ili ovjerenoj preslici;
7. Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ne starije od 8 dana od dana objave natječaja ili ugovor o radu iz kojeg je vidljiva vrsta poslova) i to u originalu ili ovjerenoj preslici;
8. Uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ne starije od 8 dana od dana objave natječaja i to u originalu, ovjerenoj preslici ili kao elektronička potvrda;
9. Plan i program rada ravnatelja za petogodišnje mandatno razdoblje vlastoručno potpisan. Program rada treba sadržavati viziju razvoja Škole u petogodišnjem mandatu ravnatelja, ciljeve
petogodišnjeg mandata, predviđene aktivnosti s ciljem realizacije vizije razvoja i ciljeva rada i vremenskim planom realizacije i svim ostalim značajnim elementima za petogodišnje razdoblje rada ravnatelja;
10. Dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i to u originalu ili ovjerenoj preslici.

Ako je kandidat za ravnatelja/ravnateljicu Škole stekao/la dodatne kompetencije, može u natječajnoj dokumentaciji dostaviti dokumente (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) kojima dokazuje posjedovanje dodatnih kompetencija. Sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Osnovne škole „Antunovac“ vrednovat će se sljedeće dodatne kompetencije kandidata:
a) poznavanje stranog jezika;
b) osnovne digitalne vještine;
c) iskustvo rada na projektima.
Način vrednovanja dodatnih kompetencija u postupku izbora i imenovanja ravnatelja/ice Škole te prihvatljivi dokumenti kojima se dokazuje posjedovanje istih utvrđeni su člankom 59. Statuta Osnovne škole „Antunovac“ koji je objavljen na web stranici škole na poveznici: http://www.osantunovac.hr/hr/9348/statut/

Kandidati će program rada za mandatno razdoblje predstaviti sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Osnovne škole „Antunovac“.

Ravnatelj/ica Škole imenuje se na vrijeme od 5 godina.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidatom za ravnatelja/ravnateljicu škole u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava sve formalne uvjete ovog natječaja.

Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge dostavljene u obliku i na način naveden u ovom javnom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave ili one koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Osnovnoj školi „Antunovac“ za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole „Antunovac“.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu škole: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu škole – ne otvarati« ili osobno u tajništvo Škole.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Školskog odbora
Vlasta Stubičar, prof.