NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJENO 24.11.2021.

U sklopu projekta  „Učimo zajedno 5“ za školsku godinu 2021./2022. (Projekt je odobren u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.06 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV Odlukom o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 910-08/21-01/00184, urbroj:533-06-21-0007 od 27. kolovoza 2021. godine)

Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u OŠ „Antunovac“.

UVJETI:

-najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 2 mjeseca

- potvrda o završenom programu uvođenja pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim  aktivnostima. Poslovi pomoćnika su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima, te vršnjacima učenika u razredu, te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinog učenika.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s poteškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir kandidata izvršit će Stručno povjerenstvo imenovano od strane ravnatelja škole, metodom procjene kompetencija i osobina kandidata/kandidatkinje.

S odabranim kandidatom/kandidatkinjom OŠ „Antunovac“ sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Kandidat/kandidatkinja prilikom prijavljivanja dužni su dostaviti sljedeće dokumente:

-zamolbu

- životopis

- domovnicu

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 2 mjeseca)

- potvrdu o završenom programu uvođenja pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kandidatkinja prije sklapanja pisanog ugovora dužan/dužna je originale donijeti na uvid.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva dostaviti OŠ „Antunovac“ na elektroničku adresu: ured@os-antunovac.skole.hr.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka, u svrhu zapošljavanja.