USTROJ KATALOGA I NAKNADE

1.    UVODNE ODREDBE

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje OŠ „Antunovac“, Antunovac s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje OŠ „Antunovac“, Antunovac glede ostvarivanja prava  na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javni dostupni u elektroničkom obliku  moguće je pristupiti izravno iz Kataloga , bez upućivanja posebnog zahtjeva , a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju .

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama OŠ „Antunovac“, Antunovac uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili  općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

OŠ „Antunovac“, Antunovac može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:
-    onemogućilo učinkovito , neovisno i nepristrano vođenje sudskog , upravnog ili drugog pravno uređenog postupka , izvršenja sudske odluke ili kazne,
-    onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor , inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
-    povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.
OŠ „Antunovac“, Antunovac uskratit će pristup informacijama koje se tiči svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim  i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

2.    SADRŽAJ KATALOGA

OŠ „Antunovac“, Antunovac  je  javna ustanova čija je djelatnost osnovni odgoj i obrazovanje učenika.

OŠ „Antunovac“, Antunovac obavlja djelatnost u skladu sa zakonom i  na osnovi propisanog nacionalnog kurikuluma , nastavnih planova i programa , školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa a u skladu s rješenjima nadležnog Ministarstva.

Informacije u Katalogu su razvrstane prema ustrojstvenim jedinicama OŠ „Antunovac“, Antunovac koje raspolažu pojedinim informacijama:
1.    Ravnatelj

R.broj

INFORMACIJE

SADRŽAJ

PRISTUP

1.

Podatci

Unutarnje ustrojstvo - organizacija

web stranica

2.

Očitovanja

Ravnatelj- očitovanja prema nadležnom ministarstvu, gradu, županiji ili drugim pravnim ili fizičkim osobama

preslika na zahtjev

3.

Program

Godišnji plan i program i Kurikulum škole

web stranica

4.

Odluke

Odluke ravnatelja

web stranica i na zahtjev

5.

Priopćenja

Priopćenja iz rada škole i ostale vijesti

web stranica

 

 

 

 


2.    Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

R.broj

INFORMACIJE

SADRŽAJ

PRISTUP

1.

Dokumenti

Akti  OŠ „Antunovac“, zakonski i podzakonski  propisi

web stranica

2.

Izvješće

Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa

web stranica

3.

Izvješće

Statistički podaci o zaposlenicima – ukupni zbroj,kvalifikacija, stručna sprema

na zahtjev

4.

Izvješće

Osobni posebni podatci o zaposlenicima

nedostupno

5.

Izvješće

Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti i sl.

na zahtjev

6.

Izvješće

Informacije o arhiviranju dokumentacije, pretraživanje arhivske građe i sl.

na zahtjev

7.

Izvješće

Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara

na zahtjev

8.

Izvješće

Informacije o osiguranju , vrstama osiguranja , premijama osiguranja, naknadama štete i sl.

na zahtjev

9. 

Sjednice Školskog odbora

Dnevni redovi,
materijali, zapisnici

web stranica i na zahtjev


3.    Odjel za ekonomske poslove

R.broj

INFORMACIJE

SADRŽAJ

PRISTUP

1.

Izvješća

Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izviješća o financijskom poslovanju – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja

na zahtjev

2.

Izvješće

Financijski plan, Rebalans plana

web stranica

3.

Izvješća

Statistička izvješća prema programu statističkih istraživanja

na zahtjev

4.

Podatci

Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama,, drugom dohotku i autorskim honorarima

nedostupno

5.

Plan

Plan nabave

web stranica

 6.

Kapitalne investicije

Podaci o sadržaju, financiranju, izvoditeljima i rokovima kapitalnih investicija

web stranicaU odjelu  za pravne , kadrovske i opće poslove obavljaju se poslovi oko brige o ispravnosti i zakonitosti, te međusobnoj povezanosti svih općih akata, poslove pripreme i kontrole  zakonske utemeljenosti svih ugovora Škole i kadrovske poslove. Opći poslovi obuhvaćaju poslove urudžbenog zapisnika , poslove arhiviranja dokumenata, izrada odluka o godišnjim odmorima, poslovi vezani uz rad Školskog odbora,  vođenje e-matice, javni registar zaposlenika, carnet administrator te tekuće dnevne poslove.

Odjel za ekonomske poslove izrađuje financijske izvještaje , obavlja pravodobno i zakonito plaćanje svih obveza i knjiženje svih poslovnih događaja , provodi obračun plaća i naknada, izrađuje izvješća i organizira provođenje popisa sredstava u OŠ „Antunovac“, izrađuje prijedloge godišnjih i višegodišnjih proračuna sredstava za rad , obavlja nadzor namjenskog korištenja sredstava te  izrađuje godišnje i periodične planove nabave.

3.    NAMJENA

Namjena informacija u smislu Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

4.    NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

5.    VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo  na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI --> LINK